Κυριακή, 3 Μαρτίου 2013

ΙΣΛΑΝΔΙΑ καί ΕΛΛΑΔΑ : Ἡ πατριωτική Πολιτική καί ἡ Δωσιλογική δουλοπρέπεια

Ὁ ΠΡΟΕΔΡΟΣ τῆς Ἰσλανδίας ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ   ΠΏΣ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ Η ΙΣΛΑΝΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:

"Ἐπετύχαμε ἐπειδή δέν ἀκολουθήσαμε τίς εὐρωσυνταγές. Ἐχρεωκοπήσαμε τίς τράπεζες καί ἐσωθήκαμε" 

 

 

Ἕνα ἀπό τά πρῶτα θύματα τῆς  χρηματοπιστωτικής κρίσεωςς τοῦ 2008 ἤτανε ἡ Ἰσλανδία. Πολλοί ὑποστηρίζουν, ὅτι ἡ κατάστασή της τότε ἤτανε χειρότερη καί ἀπό ἐκείνη τῆς  Ἑλλάδος.
Σήμερα, ὅμως, ἡ χώρα αὐτή μπορεῖ νά σταθῆ στά πόδια της, χωρίς νά καταφεύγει  στήν πολιτική συντριβῆς τοῦ λαοῦ της, ὅπως γίνεται ἐδῶ στήν Ἑλλάδα  ἀπό τούς ἐγχώριους  Δωσιλόγους καί  πολιτικούς Πράκτορες τῶν συμφερόντων τοῦ ἀδίστακτου «Τέταρτου Ράϊχ». Η οικονομία  τῆς Ἰσλανδίας, μετά ἀπό τά μέτρα, πού ἔλαβε ἡ Κυβέρνηση τῆς χώρας, ἀναπτύσσεται μέ ἱκανοποιητικούς ρυθμούς καί ἡ ἀνεργία μειώνεται.

Ἐπετύχαμε ἐπειδή δέν ἀκολουθήσαμε τίς εὐρωσυνταγές.

«Ἡ Ἰσλανδία ἐκατόρθωσε νά υπερβῆ μέ ἐπιτυχία τήν οἰκονομικήν κρίση, πού ἐνέσκηψε στήν χώρα ἀπό τό 2008, ἐπειδή τήν ἀντιμετώπισε μέ ἐντελῶς διαφορετικόν τρόπον ἀπό ὅ,τι οἱ χῶρες τῆς  εὐρωζώνης.
Ἀφήσαμε τίς τράπεζες νά χρεωκοπήσουν, καί δέν ἐπληρώσαμε τούς δανειστές οἱ  ὁποῖοι εὐθύνοντο  γιά τήν χρεωκοπία μας, μέσω τοῦ ἀσύδοτου  ὑπεραδανεισμού τους» ἐδήλωσε  τήν 1 Φεβρουαρίου 2013 στήν Deutsche Welle  ὁ πρόεδρος τῆς  χώρας Όλαφουρ Γκρίμσον.


Ἀφήσαμε τίς τράπεζες νά χρεωκοπήσουν.
Ἡ Ἰσλανδία δέν ἔσωσε τίς προβληματικές της τράπεζες

Ὅπως τονίζει, δηλαδή,  ὁ πρόεδρος τῆς  Ἰσλανδίας, Ὄλαφουρ Γκρίμσον, ἡ οἰκονομική ἀνἀκαμψη τῆς Ἰσλανδίας  ὀφείλεται στό γεγονός, ότι οἱ Ἰσλανδοί ἀντιμετώπισαν μέ ἐντελῶς διαφορετικόν τρόπον τήν κρίση ἐν  σχέσει μέ τίς χῶρες τῆς  εὐρωζώνης. Καί  ἐπισημαίνει, ἐν συνεχεία,  στήν Deutsche Welle ὁ πρόεδρος Ὄλαφουρ Γκρίμσον:

«Κατ` ἀρχήν διεπιστώσαμε ἐνωρίς, ὅτι δέν πρόκειται μόνο γιά μία χρηματοπιστωτική καί οἰκονομική κρίσην, ἀλλά γιά μία βαθειά πολιτική καί κοινωνική κρίση. Καί αυτή ἡ ἔγκαιρη διαπίστωσή μας, μᾶς ὁδήγησε σέ μεταρρυθμίσεις στούς  ἐν λόγω τομεῖς.
 Ἔτσι, ἡ Ἰσλανδία δέν ἔσωσε τίς προβληματικές της τράπεζες.  Ἐπιδιώξαμε νά ἀποδώσουμε δικαιοσύνη καί παραλλήλως νά ἀλλάξουμε τούς μηχανισμούς λήψεως τῶν ἀποφάσεων. Ὁ δεύτερος λόγος τῆς  ἐπιτυχίας εἶναι,  ὅτι δέν ἐτηρήσαμε τίς δυτικές συνταγές( ὑποδείξεις)  γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς  κρίσεως».

Μέ λίγα λόγια,  ἡ Ἰσλανδία δέν ἔκανε τίποτε γιά νά διασώσεις τίς τράπεζές της, ὅπως τονίζει ὁ Ὄλαφουρ Γκρίμσον, ἐξηγώντας τούς λόγους:  «Ἀφήσαμε τίς τράπεζες νά χρεωκοπήσουν. Διερωτήθηκα πολλές φορές,  γιατί νά αντιμετωπίζουμε τίς τράπεζες σάν νά εἶναι οἱ Ἅγιοι Τόποι τῆς οἰκονομίας;  Ἄραγε τί εἶναι αὐτό, πού διαφοροποιεῖ τίς τράπεζες ἀπό ἄλλες ἐπιχειρήσεις; Οἱ τράπεζες εἶναι μεγάλες ἰδιωτικές ἐπιχειρήσεις,  καί,  ὅταν διαπράττουν μεγάλα λάθη, θά πρέπει νά χρεωκοποῦν. Σέ διαφορετική περίπτωση,  τούς δημιουργοῦμε τήν ἐντύπωση, ὅτι μποροῦν νά παίρνουν μεγάλα ρίσκα χωρίς (δική τους) εὐθύνη. Δέν γίνεται, ὅταν ἔχουν ἐπιτυχίες,  νά σημειώνουν μεγάλα κέρδη, καί,  ὅταν ἀποτυγχάνουν,  νά καλεῖται ὁ φορολογούμενος νά πληρώσει τόν λογαριασμόν», ἐξηγεί ὁ Ἰσλανδός Πρόεδρος.

«Ἐβοήθησε πολύ τό γεγονός, ὅτι εἴχαμε τό δικό μας νόμισμα»
«Ἐστηρίξαμε τό σύστημα προνοίας»

Ὁ Ὄλαφουρ Γκρίμσον δέν κρύβει, ὅτι ἐπικρίθηκε  ἐντόνως ἡ ἰσλανδική πολιτική γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς  οἰκονομικῆς κρίσεως. Οἱ περισσότεροι εὐρωπαϊκοί θεσμοί ἐξέφρασαν τήν ἀντίθεσή τους στόν ἰσλανδικό δρόμον ἀντιμετωπίσεως τῆς κρίσεως. Ἀκόμη καί σήμερα, πολλοί ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ Ἰσλανδία τά κατάφερε,  ἁπλῶς ἐπειδή  εἶχε τό δικό της νόμισμα καί δέν ἤτανε μέλος τῆς  εὐρωζώνης.
Ὁ Ἰσλανδός Πρόεδρος λέει ἐπ’ αὐτοῦ:  

 «Φυσικά καί ἐβοήθησε πολύ τό γεγονός, ὅτι εἴχαμε τό δικό μας νόμισμα. Ἐπροχωρήσαμε στήν ὑποτίμηση τῆς  κορώνας καί αὐτό ἤτανε πολύ σημαντικό. Ὡστόσο, ὅλες οἱ ἄλλες κινήσεις, πού ἐκάναμε, δέν εἴχανε σχέση μέ τήν ὑποτίμηση. Ἔτσι, (παραλλήλως πρός τήν ὑποτίμηση τῆς Κορώνας),  ἐστηρίξαμε τό σύστημα προνοίας. 
Ἐπίσης, ἐδώσαμε τήν  δυνατότητα στούς πολίτες νά συμμετάσχουν στίς πολιτικές καί κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. 
Ἀφήσαμε τίς τράπεζες νά χρεωκοπήσουν καί φτιάξαμε ἄλλες. Αὐτά θά τά ἐκάναμε, ἀκόμη καί ἐάν ἤμεθα μέλος τῆς  εὐρωζώνης», διευκρινίζει ὁ Ἰσλανδός Πρόεδρος.

Παρακολουθῆστε τώρα στό  κατωτέρω βίντεο (μέ  ἑλληνικούς ὑποτίτλους) τόν Πρόεδρον τῆς Ἰσλανδίας νά ἐξηγεῖ  τί ἔπραξε ὁ ἴδιος, προκειμένου  νά βοηθήσει τόν λαόν του καί ὄχι τούς ἀδίστακτους κερδοσκόπους καί τό 4ο Γερμανικό Ράϊχ.
Θά διαπιστώσετε, ἔτσι, ὅτι τά ἀπάνθρωπα καί καταστροφικά γιά τόν λαόν καί  τήν χώρα  μέτρα, πού προωθοῦν τά κέντρα τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ Καπιταλισμοῦ καί οἱ Γερμανοί Νεοναζί στήν χώρα μας, θά μπορούσανε νά εἴχανε ἀπορριφθῆ, ἐάν ἡ Ἑλλάδα εἶχε τήν καλήν τύχη, νά κυβερνᾶται ἀπό ἀνθρώπους, πού δίνουν προτεραιότητα στήν Πατριωτική Πολιτική καί πού ἐνδιαφέρονται γιά τόν λαόν τους, καί ὄχι νά κυβερνᾶται( ὅπως δυστυχῶς ἐδῶ καί 3,5 χρόνια συμβαίνει στήν χώρα μας μέ τούς Γιωργαντώνηδες) ἀπό Δωσιλόγους, ἀπάτριδες, πολιτικά ρεμάλια καί νέους «κουΐσλιγκς», οἱ ὁποῖοι θεοποιοῦν τό «Εὐρώ» καί δολοφονοῦν τόν Ἑλληνικόν Λαόν στό ὄνομα τῆς ( ἄχρηστης γιά τόν Ἑλληνικόν Λαόν) «παραμονῆς στό Εὐρώ πάση θυσία» . -   

( Πηγή ΒΙΝΤΕΟ: olympia.gr)
Ἡ συνέντευξη στήν Deutsche Welle  ΕΔΩ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ, γράφετε ΠΑΝΤΟΤΕ Ελληνικά! *** Όχι μέ Λατινικούς χαρακτήρες!