Ἡ ΕΛΛΑΣ ὑπὸ κατοχήν (ΔΝΤ, ΕΕ, ΛΑΘΡΟ-Ἔποικοι)!- Ἕλληνες, Ἀντισταθῆτε στοὺς ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ, στοὺς ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ καὶ στοὺς ντόπιους ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ!-- ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ παντοῦ!------ Ὁ Ἀρχιδωσίλογος ΤΣΙΠΡΑΣ, μαζὶ μὲ τοὺς "Ράλληδες" τού ΚΑΜΜΕΝΟΥ, ΠΟΛΤΟΠΟΙΟΥΝ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς ΕΛΛΗΝΕΣ! - ΒΓΗΤΕ ἀπὸ τὰ σπίτια σας! --ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ! --Παλλαϊκὴ ΣΥΣΣΤΡΑΤΕΥΣΗ γιὰ τὴν ΑΝΑΤΡΟΠΗ τους! --ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ γιὰ τοὺς ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ καὶ τοὺς ΠΡΟΔΟΤΕΣ, γιὰ ὅσους "Βουλευτὲς" λὲνε "ΝΑΙ" στὰ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ "ΜΝΗΜΟΝΙΑ", στὰ ΚΤΗΝΩΔΗ "ΣΥΜΦΩΝΑ" ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ καὶ ΕΞΑΝΔΡΑΠΟΔΙΣΜΟΥ τῶν ΕΛΛΗΝΩΝ!-----ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ!---- ΠΟΤΈ ΡΑΓΙΑΔΕΣ!-------- Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία φοβερά φυλακή γιά τόν Ελληνικόν Λαόν, καί τό ΕΥΡΩ είναι ΈΝΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΝΑΖΙ καί τών ντόπιων ΓΕΡΜΑΝΟΤΣΟΛΙΑΔΩΝ ΤΣΙΠΡΑ καί ΚΑΜΜΕΝΟΥ. Τί δουλειά έχει η Ελλάδα, τί δουλειά έχουν οι ΕΛΛΗΝΕΣ στόν ΛΑΚΚΟ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ;(Ακτήμων)-

Τρίτη, 20 Μαΐου 2008

Για την "Τριανταφυλλιά": "Φοβού τους Δαναούς, καί Δώρα Φέροντας"!

«Φοβού τούς Δαναούς καί Δώρα Φέροντας»!
τού Κυριάκου Γούναρη
( Άρθρο στην Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)

"Αξιότιμε κ. Διευθυντά
Στον τοπικό τύπο δημοσιεύθηκε, ότι το Δημοτι­κό Συμβούλιo Αμαλιάδας, στη συνεδρίαση της 5ης Μαΐου 2008 στις 3 το μεσημέρι, καλείται να απο­φασίσει πάλι για την ανάθεση "Εκπόνησης με­λέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και προμε­λέτης εγκατάστασης Εργοστασίου Επεξεργασίας Στερεών Aποβλήτων - Μονάδας παραγωγής Ενέργειας και Χ. Υ. Τ. Υ. Νομού Hλείας, καθώς και τον τρόπο εκπόνησης", απόφαση την οποία και έλαβε.
Επίσης, απ' ότι γνωρίζω από δημοσιεύσεις στον το­πικό τύπο, το Δημοτικό Συμ­βούλιο Αμαλιάδας, στην συνεδρίαση της 1ης Απριλίου 2008, έχει λάβει σχετική από­φαση για το πιό πάνω θέμα, που όμως χρειάζεται αλλα­γή ή τροποποίηση.
Με την απόφαση επίσης αυτή τής 1ης Απριλίου 2008 πρότεινε προς τον Φορέα Διαχείρη­σης Στερεών Αποβλήτων(Δ.Σ.Α.) Νομού Ηλείας, ως χώρο κα­τασκευής τού εργοστασίου τον «μοναδικό κατάλληλο χώρο» μετά από έρευνα δέκα τεσσάρων χρόνων σε όλο τον Νομό Ηλείας (!!!) για την διαχείρηση των απορριμμά­των, με την κατασκευή κά­ποιου τύπου εργοστασίου και Χ. Υ. Τ. Υ. για όλο τον Νομό, την περιοχή Τριαντα­φuλλιά, στα όρια των Δήμων Αμαλιάδας και Ιάρδανου, το πάλαι ποτέ «Μπαλκόνι τής Αμαλιάδας», πρόταση την οποία έκα­νε αποδεκτή ο φορέας Δ.­Σ.Α Νομού Ηλείας.
Επίσης στον τοπικό τύπο δημοσιεύθηκε, ότι μετά την συνεδρίαση τής 30ης Απρι­λίου 2008 τής Εκτελεστικής Επιτροπής του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμά­των Νομού Ηλείας, ο Πρόε­δρος της εκτελεστικής επι­τροπής του φορέα διαχείρι­σης απορριμμάτων και καθ' ύλην αρμόδιος στην διαχεί­ριση αυτών, Δήμαρχος Βαρθολομιού κ. Χρήστος Βρυώ­νης, δήλωσε:
«Επειδή ωστόσο θέλαμε κάποιες διευκρινήσεις από τον αρμόδιο μελετητή, που έχει αναλάβει την μελέ­τη για το χώρο όσο και για το εργοστάσιο, δεν λάβαμε σχετική απόφα­ση... σε επόμενη συνε­δρίαση θα λάβουμε πιθα­νότατα αποφάσεις, που αφορύν την συνολική δια­χείριση των απορριμμά­των ΑΛΛΑ και στις με­θόδους που θα εφαρμό­σει το εργοστάσιο ενερ­γειακής αξιοποίησης στε­ρεών αποβλήτων."!

Μετά από όλα αυτά σαν πολίτης αυτής της πόλης διερωτώμαι:
1. Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μου, με τόση ελα­φρότητα παίρνει απόφαση
για ένα τόσο σοβαρό έργο, που υποθηκεύει την προο­πτική σε κάθε είδους ανά­πτυξη μιας μεγάλης περιο­χής, με τις όποιες συνέπειες από την λειτουργία του για μερικές δεκάδες χρόνια (για μένα εσαεί), ώστε να χρειαστεί μέσα σε τόσο λίγο χρόνο να την διορθώσει ή τροποποιήσει;

2. Η μελέτη τών περιβαλ­λοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία τού εργοστα­σίου ενεργειακής Αξιοποίη­σης των Στερεών Αποβλήτων (Σ.Α.) Νομού Ηλείας και της δημιουργίας Χ.Υ.Τ.Υ., που θα αναθέσει το Δημοτι­κό Συμβούλιο Αμαλιάδας σε μελετητή γίνεται για ποιό λόγο, αφού ο Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής διαχείρισης στερεών αποβλήτων Νομού Ηλείας κ. Βρυώνης, καθ' ύλην και όλως αρμόδιος, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ακό­μα τις μεθόδους που θα εφαρμόσει το εργοστάσιο ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων(!);
3. Από πού αντλεί το δι­καίωμα η Δημοτική Αρχή Αμαλιάδας, χωρίς να έχουν καταλήξει οριστικά όλοι οι εμπλεκόμενοι, γιά το τί τύπο ερ­γοστασίου ενεργειακής αξιο­ποίησης απορριμμάτων θα κατασκευάσουν, να αναλαμ­βάνει την πρωτοβουλία και να προτείνει σάν χώρο κατασκευής τού έργου την οικολογικά ευαί­σθητη περιοχή τής Τριανταφυλλιάς, χωρίς να ενημερώσει κατ' αρχήν για τις ενέργειές της αυτές, έστω, τους άμεσα θιγόμε­νους πολίτες αυτής της πό­λης;
4. Γιατί τόση βιασύνη τής δημοτικής αρχής για ένα σο­βαρό έργο; Είναι τόσο μεγά­λης σημασίας αναπτυξιακό έργο για το Δήμο η κατασκευή τού εργοστασίου διαχείρισης των απορριμμάτων ολοκλή­ρου του Νομού Ηλείας και φο­βάται μην χάσει την ευκαιρία;

5. Ποιά σκοπιμότητα εξυπη­ρετεί η Δημοτική Αρχή τής πόλης με τις ενέργειές της αυτές, δημιουργώντας συνθήκες κλίματος αντιπαράθεσης και ανασφάλειας, το οποίο δεν συμβάλλει στην δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης μεταξύ των πο­λιτών και της Δημοτικής Αρ­χής, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυ­ξη της περιοχής;

6. Τέλος, στις εκδρομές - ­ενημερώσεις για τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμά­των στην Ευρώπη, που έκα­ναν οι Δημοτικοί Άρχοντες τής Ηλείας στις διάφορες χώρες, δεν κατέληξαν τελι­κά από τα στοιχεία που συ­νέλλεξαν, ποιά μέθοδος δια­χείρησης των απορριμμάτων είναι πιό ανώδυνη για τους ανθρώπους και πιο φιλική για το περιβάλλον ή μήπως δεν έμαθαν τι γίνεται εκεί, γιατί τούς ήταν αδιάφορο;

Επίσης, τι έχουν κάνει μέχρι σήμερα ένα χρόνο μετά από τις επι­σκέψεις τους αυτές για να ενημερώσουν τους πολίτες, που πρέπει απαραιτήτως να συμμετέχουν ενεργά. για να έχει επιτυχία το εγχείρημά τους;

Μετά από τα πιο πάνω, πρέ­πει να γνωρίζετε, κύριοι τής Δημοτικής Αρχής, ότι ο τόπος μας, για να πάει μπροστά, έχει ανάγκη από πολίτες, που, όταν εκλεγούν στα δημόσια αξιώματα, πρέπει να έχουν ξεκάθαρο και δεσμευτικό πο­λιτικό λόγο και συγκεκριμέ­νες σταθερές θέσεις για την ανάπτυξη του τόπου, για να υπάρχει στόχος.
Κάθε τους ενέργεια δε και πρόταση να διαφυλάττει ως "κόρη οφθαλμού" τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής, πόσο μάλλον μιας οικολογικά ευαίσθη­της και πανέμορ­φης περιοχής, όπως η Τριανταφυλλιά και τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Αμαλιάδας: Αμαλιάδα, Καρ­δαμάς και Δουναίικα, όπως κάνουν άλλωστε και οι άλλοι Δημοτικοί Άρχοντες στο Νομό.

Πρέπει επίσης να γνωρίζε­τε ότι, τέτοιας μορφής από­φαση από το Δημοτικό Συμ­βούλιο παίρνεται μετά από σοβαρή και εμπεριστατωμέ­νη μελέτη, με πάρα πολλή προσοχή και σοβαρότητα και όχι με συνοπτικές διαδικα­σίες, που καταλήγουν στο αποτέλεσμα, να θέλει διόρθω­ση ή τροποποίηση μέσα σε τόσο λίγο χρόνο μια τόσο σο­βαρή απόφαση για το μέλλον τής περιοχής! Διότι, με την απόφασή σας αυτή, δεσμεύε­τε οριστικά και αμετάκλητα προς μία συγκεκριμένη κα­τεύθυνση μια περιοχή με πολ­λαπλές προοπτικές ανάπτυ­ξης.

Δεν πρέπει επίσης να ξε­χνάτε, κύριοι της Δημοτικής Αρχής, ότι ο οργανωμένος χώρος διαχείρισης απορριμ­μάτων δεν είναι έργο πολι­τισμού, όπως επιχειρείτε να μας πείσετε, αλλά έργο υπο­βάθμισης τής περιοχής, για­τί, με όποιο τρόπο και αν γίνει η διαχείριση των απορριμμάτων, αυτό σημαίνει ρύπανση μιας ευρύτερης περιοχής, σε λιγότερο βαθμό με τη σωστή δια­χείριση και λειτουργία, ενώ, σε περίπτωση αστοχίας τού έργου ή μη σωστής διαχείρισης και λειτουρ­γίας του, σημαίνει ανυπολόγιστη ή ολοκληρωτική καταστρο­φή!
Και μη νομίσετε, ότι έως ότου λειτουργήσει αυτό το ανάθεμα που προτείνετε, γιατί, λόγω τής αβασάνιστης κρίσης, της υπεροψίας και της εμμονής, που κατέχει την πλειοψηφούσα παράταξη του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης μου, ανάθεμα σε τελευταία ανάλυση θα εί­ναι, δε θα είναι στην εξου­σία η παρούσα Δημοτική Αρχή με την σημερινή της σύνθεση, άρα ευθύνες δε θα υπάρχουν!
Να είστε βέβαιοι, ότι ευθύνες θα υπάρχουν και θα εί­στε πάντοτε πολιτικά και ηθικά καταδικασμένοι στην συνείδηση των πολιτών του­λάχιστον των τριών Δημο­τικών Διαμερισμάτων.

Επίσης, κύριοι της Δημοτι­κής Αρχής, πρέπει να γνω­ρίζετε ότι, οι κάτοικοι αυ­τής της περιοχής με πολύ κόπο και ταλαιπωρία δη­μιούργησαν αλλά και δη­μιουργούν καλύτερες συν­θήκες ζωής, χωρίς την ου­σιαστική δική σας βοήθεια (έκθεση Μ. Δρετάκη Οικονο­μική Θέση Πελοποννήσου και Νοτιοδυτικής Ελλάδος) με μόνο οδηγό την αγάπη τους για τον τόπο, και θέ­λουν στην περιοχή αυτή να ζήσουν αυτοί και τα παιδιά τους, χωρίς τα επιπρόσθετα προβλήματα, που θα υπάρξουν από την πρωτο­βουλία σας αυτή.

Εάν δεν εκπροσωπείτε πλέον αυτές τις θέσεις τών κατοίκων τής περιοχής, όπως φαίνεται από την πρωτοβουλία σας αυτή, ή δεν θεωρείτε την περιοχή οικεία ή εσείς έχετε αποκτήσει πλέον τη δυνατότητα να εγκαταλείψε­τε την περιοχή σε περίπτω­ση μη σωστής λειτουργίας τού εγχειρήματός σας, «πρωτοποριακού» βέβαια, όπως μας έχετε συνηθίσει και στις προηγούμενές σας ενέργειες, εμείς, «η ομάδα από τα παλιά», όπως μάς αποκαλεί ο κύριος Δήμαρ­χος, θα αγωνιστούμε με όση δύναμη έχουμε να μη γίνει αυτό το ανάθεμα, που θα μας στερήσει την χαρά να ζούμε στον τόπο μας!

Πάντως, έχετε υπόψη σας, ότι «Δούρειος Ίππος» για άλλη μια φορά, για οποιονδήποτε και για οιανδήποτε λόγο και σκοπιμότητα, δεν πρόκειται να γίνουν πάλι οι πολίτες αυτής της πόλης και της ευρύτερης περιοχής!
Και αυτό πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό από όλους σας, και σας υπόσχομαι ότι θα το πετύχουμε αυτό εμείς ''οι παλιοί", με την ενημέρω­ση και την αγάπη για τούτο τον τόπο, και γι' αυτό να εί­στε σίγουροι.

Τέλος, «Αιδώς Αργείοι», με το να εξαγγέλλετε εκατό θέσεις εργασίας για τους κατοίκους τής περιοχής στην διαχείριση των απορ­ριμμάτων! Τέτοια προοπτι­κή ανάπτυξης προωθείτε για την περιοχή, ώστε να μείνουν οι κάτοικοι στο τόπο τους;
Συγχαρητήρια σε όλους σας!-

Ευχαριστώ γιά την φιλοξενία"
Φιλικά, Κυριάκος Γούναρης
( Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε στην Ημερήσια Εφημερίδα τής Ηλείας, "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ", το Σάββατο, 17 Μαΐου 2008)

Δεν υπάρχουν σχόλια: