Ἡ ΕΛΛΑΣ ὑπὸ κατοχήν (ΔΝΤ, ΕΕ, ΛΑΘΡΟ-Ἔποικοι)!- Ἕλληνες, Ἀντισταθῆτε στοὺς ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ, στοὺς ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ καὶ στοὺς ντόπιους ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ!-- ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ παντοῦ!------ Ὁ Ἀρχιδωσίλογος ΤΣΙΠΡΑΣ, μαζὶ μὲ τοὺς "Ράλληδες" τού ΚΑΜΜΕΝΟΥ, ΠΟΛΤΟΠΟΙΟΥΝ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς ΕΛΛΗΝΕΣ! - ΒΓΗΤΕ ἀπὸ τὰ σπίτια σας! --ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ! --Παλλαϊκὴ ΣΥΣΣΤΡΑΤΕΥΣΗ γιὰ τὴν ΑΝΑΤΡΟΠΗ τους! --ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ γιὰ τοὺς ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ καὶ τοὺς ΠΡΟΔΟΤΕΣ, γιὰ ὅσους "Βουλευτὲς" λὲνε "ΝΑΙ" στὰ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ "ΜΝΗΜΟΝΙΑ", στὰ ΚΤΗΝΩΔΗ "ΣΥΜΦΩΝΑ" ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ καὶ ΕΞΑΝΔΡΑΠΟΔΙΣΜΟΥ τῶν ΕΛΛΗΝΩΝ!-----ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ!---- ΠΟΤΈ ΡΑΓΙΑΔΕΣ!-------- Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία φοβερά φυλακή γιά τόν Ελληνικόν Λαόν, καί τό ΕΥΡΩ είναι ΈΝΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΝΑΖΙ καί τών ντόπιων ΓΕΡΜΑΝΟΤΣΟΛΙΑΔΩΝ ΤΣΙΠΡΑ καί ΚΑΜΜΕΝΟΥ. Τί δουλειά έχει η Ελλάδα, τί δουλειά έχουν οι ΕΛΛΗΝΕΣ στόν ΛΑΚΚΟ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ;(Ακτήμων)-

Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2011

Η πρώτη συνάντηση τών Κοινοτικών Συμβούλων Καρδαμά

Μετά από επίμονες προσπάθειες δύο ολοκλήρων εβδομάδων, η άρνηση τού Προέδρου τού Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδαμά, νά συγκαλέσει συνεδρίαση αυτού, εκάμφθη τελικώς, καί η πρώτη συνάντηση τού έτους ( έστω καί "άτυπα") επραγματοποιήθη.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΡΔΑΜΑ
         Λιβαθινός Άγγελος
              Καθηγ. Μαθηματικών
Κοινοτικός Σύμβουλος Καρδαμά
Οδός Σιδηροδρόμου (Αγ. Ιωάννου)
27200 Καρδαμάς Ηλείας
Τηλ. 26220-27293, κιν. 6978197763
Ηλεκτρον. Ταχ/μείον: aktimon@gmail.com

Καρδαμάς, 23.01.2011
Πρός
1) τούς Δημότες Καρδαμά
2) Συμβατικόν καί Ηλεκτρονικόν Τύπον Ηλείας

ΕΝΗMΕΡΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟΝ  ΤΥΠΟΥ
Κατόπιν τών επιμόνων καί εντόνων προσπαθειών μας, καί κατόπιν τού αρμοδίως υποβληθέντος γραπτού αιτήματός μας, επραγματοποιήθη τελικώς τό Σάββατον, 22 Ιανουαρίου 2011,  συνάντηση τών Κοινοτικών Συμβούλων Καρδαμά στό Κοινοτικόν Γραφείον.
Παρά τό ότι ( χωρίς δική μας ευθύνη καί παρά τό έγκαιρο αίτημά μας) παρήλθε άπρακτον τό δεύτερον δεκαήμερον τού Ιανουαρίου γιά τά ζητήματα τού Καρδαμά, τό γεγονός τής πραγματοποιήσεως τής πρώτης, έστω καί «άτυπης», αυτής συναντήσεως τών Κοινοτικών Συμβούλων αποτελεί μία θετικήν αρχή, προκειμένου νά διαμορφωθή ένα σοβαρό πλαίσιο λειτουργίας τού Συμβουλίου, πρός τό συμφέρον τού τόπου μας καί τών κατοίκων τού χωριού μας.

Στήν συγκεκριμένην «άτυπη» συνάντηση, ο Κοινοτικός Σύμβουλος, κ. Άγγελος Λιβαθινός,
1) Επικαλούμενος τίς ισχύουσες διατάξεις τών σχετικών νόμων, εζήτησε τήν υποχρεωτική συνεδρίαση τού Κοινοτικού Συμβουλίου τουλάχιστον μία (1) φορά τόν μήνα, καί η πρότασή του αυτή ενεκρίθη υπό τών Κοινοτικών Συμβούλων, καθώς έτσι προβλέπει ο νόμος.
Συγκεκριμένως, συνεφωνήθη όπως τό Κοινοτικόν Συμβούλιον Καρδαμά συνεδριάζει τακτικώς κατά τό πρώτο Σάββατον εκάστου μηνός, μέ τήν αυτονόητον διευκρίνιση, ότι, εάν χρειάζεται, θα συνεδριάζει καί εκτάκτως στά ἐνδιάμεσα δύο τακτικών συνεδριάσεων.
2) Κατέθεσε δύο σοβαρά γιά τήν Κοινότητά μας θέματα συζητήσεως, τά οποία θα συμπεριληφθούν στήν ημερήσια διάταξη τής πρώτης συνεδριάσεως τού Φεβρουαρίου 2011 ( Σάββατον, 5 Φεβρ.). Τά θέματα αυτά είναι:

Α) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΡΔΑΜΑ:
* Νά είναι ανοικτό τό Γραφείο γιά τό κοινό επί δύο τουλάχιστον ημέρες τής Εβδομάδος
* Νά διατεθή από τόν Δήμο ένας Υπάλληλος γιά αυτές τίς ημέρες λειτουργίας τού Γραφείου, ώστε νά διεκπεραιώνεται η αλληλογραφία καί όλα τά σχετικά έγγραφα ΟΓΑ, ΕΛΓΑ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ, κ.λπ., καί εν γένει νά εξυπηρετούνται στό Κοινοτικό Γραφείο Καρδαμά οι Δημότες καί οι κάτοικοι τού χωριού μας
* Νά συνδεθή ( Ηλεκτρονικώς) τό Γραφείον απ’ ευθείας μέ τό Δημοτολόγιον τού Δήμου, γιά τήν άμεση καί επί τόπου έκδοση Πιστοποιητικών Οικογενειακής καί Προσωπικής καταστάσεως τών Δημοτών μας
* Νά διατεθή από τόν Δήμο ο απαραίτητος πρός τούτο εξοπλισμός: Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Διαδίκτυο(Ιντερνέτ), εκτυπωτής, σαρωτής ( σκάνερ), φωτοτυπωτικό μηχάνημα).
[ Άρθρα: 84 παράγρ. 1α, 89 παράγρ. 9, 91 τού Ν. 3852/2010, καί Άρθρα: Β4, Γ2, Γ3 τής Εγκυκλίου 49/ΑΠ 74572/29.12.2010 Υπ. Εσωτερικών]

Β) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ-ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΑΣ, μέ:

* Καταγραφή τών επειγουσών αναγκών τής Κοινότητος
* Αξιολόγηση καί ιεράρχησή τους
* Κοστολόγησή τους,
ώστε ( πρίν νά οριστικοποιήσει ο Δήμος τόν Προϋπολογισμόν του καί τά διαθέσιμα γιά τήν Κοινότητά μας κονδύλια) νά υποβάλουμε πρός τόν Δήμον αίτημα γιά διάθεση πρός τήν κοινότητά μας επαρκών καί συγκεκριμένου ύψους κονδυλίων από τόν Προϋπολογισμόν τού Δήμου, προκειμένου κατόπιν νά συντάξουμε τό τελικό ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ καί τόν τελικόν ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ τής Κοινότητος, επί τή βάσει τών αναγκών, που θά ἔχουμε διαπιστώσει. [Άρθρα: 86 τού Ν.3852/2010 καί Β4.5, Β4.6 τὴς Εγκυκλίου 49/ ΑΠ 74572/ 29.12.2010 Υπ. Εσωτερικών].-

Άγγελος Λιβαθινός
Κοινοτικός Σύμβουλος Καρδαμά

Δεν υπάρχουν σχόλια: