Ἡ ΕΛΛΑΣ ὑπὸ κατοχήν (ΔΝΤ, ΕΕ, ΛΑΘΡΟ-Ἔποικοι)!- Ἕλληνες, Ἀντισταθῆτε στοὺς ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ, στοὺς ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ καὶ στοὺς ντόπιους ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ!-- ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ παντοῦ!------ Ὁ Ἀρχιδωσίλογος ΤΣΙΠΡΑΣ, μαζὶ μὲ τοὺς "Ράλληδες" τού ΚΑΜΜΕΝΟΥ, ΠΟΛΤΟΠΟΙΟΥΝ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς ΕΛΛΗΝΕΣ! - ΒΓΗΤΕ ἀπὸ τὰ σπίτια σας! --ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ! --Παλλαϊκὴ ΣΥΣΣΤΡΑΤΕΥΣΗ γιὰ τὴν ΑΝΑΤΡΟΠΗ τους! --ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ γιὰ τοὺς ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ καὶ τοὺς ΠΡΟΔΟΤΕΣ, γιὰ ὅσους "Βουλευτὲς" λὲνε "ΝΑΙ" στὰ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ "ΜΝΗΜΟΝΙΑ", στὰ ΚΤΗΝΩΔΗ "ΣΥΜΦΩΝΑ" ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ καὶ ΕΞΑΝΔΡΑΠΟΔΙΣΜΟΥ τῶν ΕΛΛΗΝΩΝ!-----ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ!---- ΠΟΤΈ ΡΑΓΙΑΔΕΣ!-------- Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία φοβερά φυλακή γιά τόν Ελληνικόν Λαόν, καί τό ΕΥΡΩ είναι ΈΝΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΝΑΖΙ καί τών ντόπιων ΓΕΡΜΑΝΟΤΣΟΛΙΑΔΩΝ ΤΣΙΠΡΑ καί ΚΑΜΜΕΝΟΥ. Τί δουλειά έχει η Ελλάδα, τί δουλειά έχουν οι ΕΛΛΗΝΕΣ στόν ΛΑΚΚΟ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ;(Ακτήμων)-

Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Γιά τίς Συνεδριάσεις τού Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδαμά

Μέ τήν έναρξη τής νέας Δημοτικής ( καί Κοινοτικής) Περιόδου 2011-2014, καί επειδή ο Πρόεδρος τής Κοινότητος Καρδαμά αρνείται μέχρι στιγμής τήν σύγκληση τού Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδαμά  στήν πρώτην του Συνεδρίαση, ο Κοινοτικός Σύμβουλος Καρδαμά, κ. Άγγελος  Λιβαθινός,  εζήτησε εγγράφως τήν σύγκληση τού Κοινοτικού Συμβουλίου, κοινοποιήσας τό σχετικόν έγγραφον καί στόν Ελεγκτήν Νομιμότητος τής Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων.
----------------------------
Λιβαθινός Άγγελος
Καθηγ. Μαθηματικών
Κοινοτικός Σύμβουλος Καρδαμά
Οδός Σιδηροδρόμου (Αγ. Ιωάννου)
27200 Καρδαμάς Ηλείας
Τηλ. 26220-27293, κιν. 6978197763
Ηλεκτρον. Ταχ/μείον: aktimon@gmail.com

Καρδαμάς, 13.01.2011

Πρός
τόν Πρόεδρον τής Τοπικής Κοινότητος Καρδαμά, κ. Ευθυμιόπουλον Ιωάννην, εις Καρδαμά
( Διά τής Υπηρεσίας Πρωτοκόλλου τού Δήμου Ήλιδος)

ΚΟΙΝ.
1) Κον Σωτηρόπουλον Βασίλειον,  Κοινοτικόν Σύμβουλον Καρδαμά
2) Ελεγκτή Νομιμότητος τής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων ( Πάτρα)

ΘΕΜΑ: Αίτημα περί Συγκλήσεως τού Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδαμά σέ συνεδρίαση
1) πρός προγραμματισμόν συνεδριάσεων αυτού 
2) * πρός προετοιμασία κατάρτισης Σχεδίου Προϋπολογισμού Εξόδων 2011 τής Κοινότητος 
    * πρός προετοιμασία κατάρτισης τού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2011-2014 τής Κοινότητος
    * πρός προετοιμασία κατάρτισης τού Ετησίου Προγράμματος Δράσης(ΕΠΔ) καί τού Τεχνικού  Προγράμματος 2011 τής Κοινότητος
3) πρός προετοιμασία λήψεως αποφάσεων επί τών αρμοδιοτήτων τού Κοιν. Συμβ. – Επί τής Λειτουργίας τού Κοιν. Γραφείου
4) πρός άντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων τής Κοινότητος Καρδαμά

[ Παρ’ ότι από τής 7ης Ιανουαρίου 2011 σάς αναζητήσαμε επανειλημένως στήν Αγορά τού Καρδαμά καί στό Κοινοτικόν Γραφείον Καρδαμά, προκειμένου νά σάς υποβάλουμε προφορικώς τό αίτημα περί συγκλήσεως τού Συμβουλίου τής Τοπικής Κοινότητος Καρδαμά σέ συνεδρίαση κατά τά άρθρα 84, 86, 88, 89, καί 91 τού Ν. 3852/2010, δέν κατορθώσαμε νά σάς συναντήσουμε. Κατόπιν συνεννοήσεώς μου μετά τού ετέρου Κοινοτικού Συμβούλου Καρδαμά, κ. Σωτηρόπουλου Βασιλείου, ο τελευταίος σάς μετέφερε προφορικώς κοινόν αίτημά μας ( εμού καί τού κ. Σωτηρόπουλου), επί τού θέματος αυτού, αλλά, ως μή οφείλατε, αρνηθήκατε δύο φορές τήν αιτουμένην σύγκλησην τού Συμβουλίου σέ συνεδρίαση ( τελευταία σας άρνηση: 12.01.2011) μέ έωλα επιχειρήματα. Κατόπιν τούτων, σάς υποβάλλουμε γραπτώς τό αίτημά μας αυτό διά τής παρούσης, εκθέτοντες καί τους λόγους, οι οποίοι συνηγορούν καί επιβάλλουν τήν άμεσον συνεδρίαση τού Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδαμά].

Κατόπιν τής ορκωμοσίας τών μελών τού Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδαμά ενώπιον τού Δημάρχου καί τού Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδος, τήν Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2010, καί μέ τήν έναρξη από 01.01.2011 τής Δημοτικής Περιόδου 2011-2014, συμφώνως πρός τίς διατάξεις τού Ν. 3852/2010 καί τού Κ.Δ.Κ. (Νόμος 3463/2006), τό Κοινοτικό Συμβούλιο Καρδαμά δέον νά αντιμετωπίσει εγκαίρως μίαν σειρά επειγόντων ζητημάτων, τίς αποφάσεις του επί τών οποίων πρέπει νά υποβάλει εγκαίρως καί εμπροθέσμως, είτε πρός τόν Δήμαρχον είτε πρός τά άλλα αρμόδια Όργανα τού Δήμου ( Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητος Ζωής, Τεχνικές Υπηρεσίες τού Δήμου, Εκτελεστική Επιτροπή, κ.λπ.).

 Επειδή διανύουμε τόν πρώτον μήνα τής Δημοτικής Περιόδου, επειδή μέχρι σήμερον (13.01.2011 ) δέν έχει συγκληθή εισέτι σέ συνεδρίαση τό Κοινοτικό Συμβούλιο Καρδαμά, καί επειδή, συμφώνως πρός τό άρθρον 88 παράγρ 1 τού Νόμου 3852/2010, " Τό συμβούλιο τής τοπικής ή δημοτικής Κοινότητας συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση τού προέδρου του υποχρεωτικά τουλάχιστον μία (1) φορά τό μήνα, καθώς καί όταν τό απαιτούν οι υποθέσεις τής τοπικής ή δημοτικής κοινότητας",   παρακαλούμε γιά τήν άμεσον σύγκληση συνεδρίασης τού Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδαμά, προκειμένου, στήν πρώτην αυτήν συνεδρίασήν του, νά γίνει αλληλοενημέρωση επί τών καθηκόντων, τών υποχρεώσεων καί τών αρμοδιοτήτων του κατά τίς διατάξεις τού νέου Νόμου ( Ν. 3852/10), αλλά κυρίως προκειμένου νά προγραμματίσει τήν λήψη αποφάσεων ή νά λάβει αποφάσεις επί επειγόντων ζητημάτων τής Κοινότητος, υπό τήν έννοια τής εμπεριστατωμένης αιτιολογικής εκθέσεως επί εκάστου θέματος κατά τίς διατάξεις τού ως άνω Νόμου καί εντός τών προβλεπομένων χρονικών πλαισίων.
Παραθέτουμε τά θέματα, τά οποία δέον νά αντιμετωπίσει επειγόντως τό Κοινοτικόν Συμβούλιον Καρδαμά, εκθέτοντες καί τούς δικαιολογητικούς λόγους τού επείγοντος χαρακτήρος τους ή τούς λόγους τής προτάξεώς τους:

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Επειδή, κατά τό ως άνω ρηθέν άρθρον 88 παράγρ. 1 τού Ν. 3852/10, πρέπει τό Κοινοτικόν Συμβούλιον νά συνεδριάζει υποχρεωτικώς τουλάχιστον μία (1) φορά τόν μήνα, δέον εντός τού μηνός Ιανουαρίου 2011 νά πραγματοποιήσει τήν πρώτην του Συνεδρίαση. Επειδή Η συνεδρίαση αυτή θά είναι η πρώτη τής τετραετούς θητείας καί η πρώτη τού έτους 2011, καί επειδή τά θέματα, τά οποία πρέπει νά συζητηθούν, είναι αρκετά, επείγοντα καί σοβαρά γιά τήν Κοινότητα, όπως θα φανή κατωτέρω, επιβάλλεται νά πραγματοποιηθή οπωσδήποτε εντός τού 1ου δεκαπενθημέρου τού Ιανουαρίου, ώστε νά υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος πραγματοποιήσεως εγκαίρου καί εμπροθέσμου δευτέρας ή καί τρίτης συνεδριάσεως εντός τού μηνός, προκειμένου νά καλυφθούν μέ τεκμηρίωση καί πλήρη αιτιολόγηση οι αποφάσεις επί τών θεμάτων συζητήσεως, καί προκειμένου νά προλάβουμε τίς ημερομηνίες, που θέτει ο νόμος γιά σοβαρά θέματα, καί νά αποφύγουμε τυχόν δυσάρεστην εξέλιξη, νά αποφασίσουν μόνες τους, η Οικονομική Επιτροπή ή η Εκτελεστική Επιτροπή τού Δήμου, χωρίς δηλαδή νά λάβουν υπ' όψη τους τίς αποφάσεις-εισηγήσεις τού κοινοτικού Συμβουλίου μας, εάν οι αποφάσεις αυτές δέν υποβληθούν "εμπροθέσμως" ( Άρθρον 86, παράγρ. 3, 5, τού Ν. 3852/10) .
Η πρόβλεψη τού νόμου γιά υποχρεωτική πραγματοποίηση μίας τουλάχιστον συνεδριάσεως κατά μήνα επιβάλλει έναν στοιχειώδη προγραμματισμόν τών συνεδριάσεων, ώστε εκάστη Τακτική Συνεδρίαση νά καθίσταται χρονικώς προβλέψιμη καί προγραμματισμένη ( π.χ. , τήν πρώτην Δευτέρα εκάστου μηνός, ή τό πρώτον Σάββατον εκάστου μηνός, ή όπως άλλως αποφασισθή), μέ τήν ελαστικότητα τής προειδοποιημένης τροποποιήσεως τής ημερομηνίας πραγματοποιήσεως αυτής, γιά λόγους που θά τό επιβάλλλουν. Έτσι, θά υπάρχει η δυνατότητα ευχερούς συγκλήσεως καί εκτάκτου συνεδριάσεως ενδιαμἐσως,"όταν τό επιβάλλουν οι υποθέσεις τής τοπικής Κοινότητας" ( άρθρον 88,1).

2. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ- ΕΤΗΣΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ(Ε.Π.Δ.)- ΕΤΗΣΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Τ.Ε.Π.)
Λόγω τής πρώτης εφαρμογής τού νέου Νόμου 3852/2010, που διέπει πλέον τήν λειτουργίαν τών νέων διευρυμένων Δήμων, κεφαλαιώδη θέματα, όπως: σύνταξη ετησίου Προϋπολογισμού εξὀδων τής Κοινότητος, σύνταξη ετησίου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) τής Κοινότητος, σύνταξη ετησίου Τεχνικού Προγράμματος τής Κοινότητος, καί σύνταξη Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος (Τ.Ε.Π.), πρέπει νά αντιμετωπισθούν εντός στενών χρονικών πλαισίων (γιά τά Επόμενα έτη τής δημοτικῆς περιόδου 2011-14, ο προβλεπόμενος χρόνος επεξεργασίας τών ως άνω θεμάτων είναι αρκετά μεγαλύτερος καί όχι πιεστικός), μέ αποτέλεσμα τώρα νά απαιτούνται δύο ή τρείς τουλάχιστον διαδοχικές συνεδριάσεις τού Κοινοτικού Συμβουλίου εντός Ιανουαρίου, προκειμένου νά αντιμετωπισθούν-αποφασισθούν μέ πληρότητα καί μέ τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία τά ως άνω σοβαρά θέματα.
 Άλλωστε, αυτά τά κεφαλαιώδη γιά κάθε Κοινότητα θέματα αλληλοδιαπλέκονται (η σύνταξη καί διαμόρφωση τού ενός προϋποθέτει τήν διαμόρφωση καί σύνταξη τού άλλου) καί επομένως οι επεξεργασίες τους πρέπει νά γίνονται παραλλήλως.
 Συμφώνως πρός τό άρθρον 86, παράγρ. 4 τού Νόμου 3852/2010, τό συμβούλιο τής τοπικής κοινότητος πρέπει ένα μήνα τουλάχιστον πρό τὴς καταρτίσεως τού Επιχειρησιακού Προγράμματος καί τού Τεχνικού Προγράμματος τού Δήμου, "νά εισηγηθῆ στήν Εκτελεστικήν Επιτροπήν, μέ σειρά προτεραιότητος, ανάλογα μέ τόν επείγοντα χαρακτήρα τών αναγκών τών κατοίκων τής περιφέρειάς του καί τίς προτεραιότητες γιά τήν τοπικήν ανάπτυξη, τίς δράσεις, που πρέπει νά περιλαμβάνει τό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τού Δήμου καί τά έργα, που πρέπει νά εκτελεσθούν (Τεχνικόν Πρόγραμμα)" .
Αλλά, συμφώνως πρός τό άρθρον 267 παράγρ. 1, ο Προϋπολογισμός τού Δήμου ( επομένως καί τό Ετήσιον Πρόγραμμα Δράσης καί τό ετήσιον Τεχνικόν Πρόγραμμα τού Δήμου) πρέπει νά καταρτισθή ( από τόν Δήμον) "εντός τού πρώτου τριμήνου τού 2011".
Προκειμένου, λοιπόν, τά αρμόδια Όργανα τού Δήμου ( Δήμαρχος, Εκτελεστική Επιτροπή, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας ζωής, Δημοτικό Συμβούλιον) νά έχουν εγκαίρως τίς εισηγήσεις τού Κοινοτικού μας συμβουλίου, γιά νά διαμορφώσουν τά προσχέδια τού Προϋπολογισμού, τού Τεχνικού Προγράμματος κ.λπ., τά οποία εν συνεχεία θά προωθηθούν πρός οριστικοποίηση "εντός τού 1ου τριμήνου 2011", καθίσταται κατανοητόν, ότι πρέπει νά επισπεύσουμε γιά εφέτος τίς αναγκαίες συνεδριάσεις τού Κοινοτικού Συμβουλίου μας, ώστε νά ληφθούν καί διαβιβασθούν εγκαίρως οι αποφάσεις του πρός τόν Δήμο, διότι , εάν δέν καταρτισθούν ή δέν υποβληθούν εμπρόθεσμα στήν Οικονομικήν Επιτροπήν ή στήν Εκτελεστικήν Επιτροπήν, τότε καταρτίζονται χωρίς τίς εισηγήσεις τὴς Κοινότητος! ( Άρθρον 86, παράγρ. 3,5).

3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ
α) Συμφώνμως πρός τό άρθρον 84, πράγρ.1 τού Ν. 3852/10, τό Κοινοτικόν Συμβούλιον "διατυπώνει γνώμη στό Δημοτικό συμβούλιο, γιά τόν ορισμό τών υπηρεσιακών μονάδων τού Δήμου, που υπάρχει ανάγκη νά λειτουργήσουν στήν περιφέρειά του"
β) Συμφώνως πρός τό άρθρον 84, παράγρ. 9, " Μέ απόφαση τού Δημάρχου, μετά από εισήγηση τής Εκτελεστικής Επιτροπής, ορίζονται υπάλληλοι τού Δήμου γιά τήν γραμματειακήν εξυπηρέτηση τών συμβουλίων τών τοπικών κοινοτήτων,…, τήν στελέχωση τών υπηρεσιών τού Δήμου, που εδρεύουν σέ τοπικές κοινότητες, καθώς καί γιά τήν παροχή "διοικητικής βοήθειας" τών κατοίκων καί διατίθενται κατάλληλοι χώροι καί εξοπλισμός γιά τίς ανάγκες τής τοπικής κοινότητος"
γ) Συμφώνως, επίσης, πρός τό άρθρον 91, "κάθε τοπική ή δημοτική κοινότητα διαθέτει δημοτικό ή τοπικό Γραφείο. Τό Δημοτικό Συμβούλιο καθορίζει ποιές υπηρεσικακές μονάδες μπορούν νά λειτουργήσουν στίς τοπικές ή δημοτικές κοινότητες".
      Επειδή είναι δικαίωμα κάθε Κοινότητος νά ζητά από τά αρμόδια Όργανα τού Δήμου τήν παροχήν υπηρεσιών πρός τούς κατοίκους τού χωριού εντός τών ορίων τής Κοινότητος ( Κοινοτικόν Γραφείον), επειδή τό χωριό μας είναι τό τρίτο σέ πληθυσμόν(1.200 κάτ.) από τά 35 τού νέου Δήμου Ήλιδος, καί επειδή οποιαδήποτε πρόταση τού Κοινοτικού μας συμβουλίου, γιά λειτουργία κάποιας υπηρεσιακής μονάδος τού Δήμου στήν κοινότητά μας ή γιά παροχή διοικητικής βοήθειας τού Δήμου πρός τούς κατοίκους Καρδαμά ή γιά τήν διάθεση υπαλλήλων τού Δήμου στήν Κοινότητα Καρδαμά, πρέπει νά υποβληθή στήν αρχή τής Δημοτικής Περιόδου, θεωρούμε ότι τό σοβαρό αυτό θέμα τής λειτουργίας τής κοινότητος καί τών Γραφείων της πρέπει νά συζητηθή στίς πρώτες συνεδριάσεις τού Κοινοτικού μας Συμβουλίου.

4. ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΡΔΑΜΑ
Όλοι γνωρίζουμε, ότι τό χωριό μας έχει νά αντιμετωπίσει σοβαρά καί επείγοντα προβλήματα-ζητήματα ( ύδρευση, αποχέτευση, σκουπιδότοπος "τριανταφυλλιά", κατασκευή "κάτω διάβασης" στά "τρία γεφύρια", κ.λπ.).
Επειδή τά επείγοντα αυτά ζητήματα πρέπει νά αντιμετωπισθούν μέ νηφαλιότητα, υπευθυνότητα, τεκμηριωμένην επιχειρηματολογία καί πληρότητα, καί επειδή ενδεχομένως νά κρίνει τό κοινοτικό Συμβούλιο, ότι δέον νά πραγματοποιηθούν καί Λαϊκές Συνελεύσεις τών κατοίκων τού χωριού μας, κρίνουμε σκόπιμο νά επισημάνουμε, ότι απαιτούνται προγραμματισμένες συνεδριάσεις τού Κοινοτικού Συμβουλίου, οι οποίες πρέπει νά πραγματοποιηθούν λίαν συντόμως καί μέ κατάλληλη προετοιμασία, ώστε νά προωθηθή μέ αποτελεσματικούς τρόπους καί συντόμως η επίλυσή τους.

Γιά όλους αυτούς τούς λόγους, παρακαλούμε γιά τήν άμεσον σύγκληση τού Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδαμά, κατά τά άρθρα 84, 86, 88 καί 91 τού Ν. 3852/2010, καί πάντως όχι αργότερον τού 1ου δεκαπενθημέρου τού Ιανουαρίου 2011( π.χ.: Σάββατον, 15.01.10), προκειμένου σ' αυτήν νά καθορισθούν καί οι επόμενες συνεδράσεις καί τά ως άνω θέματα συζητήσεως. Σημειώνουμε, ότι, γιά τά σοβαρά θέματα υπ' αριθ. 2,3,4, προβλέπεται:
* τόσον η σύγκληση Συνελεύσεως τών Κατοίκων τής Κοινότητος ( θέματα 2,3,4- Άρθρον 85)
* όσον καί η πρόσκληση τών Κοινωνικών Οργανώσεων τού χωριού ( θέμα 2- Άρθρον 86,5) στήν συνεδρίαση.
Είναι προφανές, λοιπόν, ότι, προκειμένου νά υλοποιηθούν οι ανωτέρω προβλέψεις τού Ν. 3852/2010, αλλά καί χωρίς νά βρεθούμε εκτός προθεσμιών, που θέτει ο νόμος, προβάλλει η ανάγκη αμέσου συνεδριάσεως τού Συμβουλίου, ώστε, αφού συγκληθή η Λαϊκή Συνέλευση, νά ακολουθήσουν εγκαίρως καί εμπροθέσμως οι απαραίτητες πρός τούτο συνεδριάσεις τού Κοινοτικού Συμβουλίου μας.-

Άγγελος Λιβαθινός
Κοινοτικός Σύμβουλος Καρδαμά

Δεν υπάρχουν σχόλια: