Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ γιά τήν ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ καί τήν ΑΝΑΠΤΥΞΗ τού Καρδαμά ( Μέρος 4ον)

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ καί ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΑΜΑ
«Κ. Παλαμάς»
27200 Καρδαμάς Ηλείας

Καρδαμάς
Εφημερίς τών Συζητήσεων
Εκδότης: Άγγ. Λιβαθινός
--------------------------------------


Γιά τήν Αναγέννηση
καί τήν Ανάπτυξη τού Καρδαμά
( Καταγραφή καί Ανάδειξη Προβλημάτων. ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ )
-----------------------------
Σειρά άρθρων γιά τά προβλήματα τού Καρδαμά Ηλείας, καί γιά τήν αναγκαιότητα μίας κινηματικής συσστράτευσης τών απανταχού Καρδαμαίων γιά τήν προώθηση τής λύσης τους.

Μέρος  Τέταρτον  ( συνέχεια τού 3ου μέρους )
ΙΙΙ.   Η ανάγκη Έρευνας,  Μελέτης,  Ανάδειξης
καί  Προβολής τών  προβλημάτων τού χωριού μας,  
Μέ προοπτικήν τήν λύσην τους.

1. Η  ανωτέρω καταγραφή τών κυριωτέρων καί  πλέον σοβαρών προβλημάτων τού χωριού μας δέν συνεπάγεται, ότι δέν υπάρχουν άλλα προβλήματα στόν Καρδαμά, τών οποίων πρέπει νά δρομολογηθή  μέ τεκμηρίωση καί  συντόμως η λύση τους. Όμως, παραθέσαμε τά κυριώτερα προβλήματα, γιά νά καταφανή η αδήρητη αναγκαιότητα  μίας δημιουργικής συσστράτευσης μέ στόχον τήν λύση τους.
Σήμερα, μάλιστα, που επίκειται η νέα «διεύρυνση» τών Δήμων μέ τό σχέδιο «Καλλικράτης» ( άλλος ευφημισμός κι  αυτός, γιά τόν οποίον θά μιλήσουμε εν καιρώ), καί  προβλέπεται νά ευρεθή ο Καρδαμάς ενταγμένος σέ ένα τεράστιον Δήμο ( ένωση  νύν Δήμου Αμαλιάδος καί  νύν Δήμου Πηνείας) μέ  35 χωριά(!), η αναγκαιότητα αυτής τής συσστράτευσης καί  δραστηριοποίησης καθίσταται πλέον επείγουσα. Διότι, καθώς έχουμε βιώσει καί  βιώνουμε τήν εξοργιστικήν αδιαφορία τού Δήμου Αμαλιάδος  κατά τήν τελευταία δωδεκαετία (1998-2010) γιά τόν Καρδαμά ( τό τρίτο σέ πληθυσμό χωριό τού νύν Δήμου Αμαλιάδος σέ σύνολο 19 χωριών), μπορεί κανείς νά φαντασθή τόν κίνδυνον ολοσχερούς εγκατάλειψής του από τόν νέον τεράστιον Δήμο Ήλιδος ( Αμαλιάδος καί  Πηνείας), εάν δέν δραστηριοποιηθούμε συντονισμένα γιά τήν μελέτη, τήν ανάδειξη καί  τήν συστηματική προβολή τών προβλημάτων τού χωριοῦ μας, μέ κύριο προσανατολισμό τήν επίλυσήν τους.

     Η  συλλογικότητα στήν αντιμετώπιση τών όποιων κοινωνικών προβλημάτων αποτελεί τήν εγγύηση τής επιτυχίας, τής ἀναγέννησης, τής ανάπτυξης  καί  τής προόδου.

2. Γιά όλους αυτούς τούς λόγους,  τό Δ.Σ.  τού Μορφωτικού καί  Πολιτιστικού Συλλόγου Καρδαμά «Κωστής  Παλαμάς», από κοινού μέ τήν εφημερίδα τού χωριού μας, «Καρδαμάς, Εφημερίς τών Συζητήσεων», συγκροτούμε τήν   «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  ΚΑΙ  ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΑΜΑ», στά πλαίσια τής καταστατικής λειτουργίας καί  δράσης τού Συλλόγου καί  τής δημοσιογραφικής- κοινωνικής δράσης τής Εφημερίδος.

    Κεφάλαιον  2ον

Διακήρυξη  Αρχών- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ τής Πρωτοβουλίας

 1. Πιστεύουμε, ότι, μέ τήν πρωτοβουλία μας, μπορούμε νά συμβάλουμε σέ μία νέα αφύπνιση καί  στήν κοινωνικήν ενεργοποίηση.
Δέν  συγκροτούμε  μία  κοινοτική, «ευκαιριακή»   εκλογική  κίνηση  ή έναν ακόμη σύλλογο.
Επιθυμούμε, εντός τών καταστατικών αρχών τού Μορφωτικού Συλλόγου Καρδαμά καί  τής κοινωνικής-δημοσιογραφικής δραστηριότητος τής Εφημερίδος,  νά δημιουργήσουμε δυναμική σέ όλη τήν κοινωνία τού χωριού μας, καί   γιά τόν λόγον αυτόν απευθυνόμαστε παντού.
Απευθυνόμαστε  στούς συντοπίτες μας, κατοίκους τού Καρδαμά ή ετεροδημότες, ανεξαρτήτως ιδεολογικών πεποιθήσεων καί  τυχόν κομματικών εντάξεων.
Επιθυμούμε νά δημιουργήσουμε  καί  νά καθιερώσουμε στό χωριό μας τίς προϋποθέσεις μιάς νέας κοινωνικής αυτενέργειας καί δημιουργίας, απαίτησης καί διεκδίκησης, έμπνευσης καί πίστης γιά ένα καλλίτερο αύριο γιά τόν Καρδαμά που αγαπάμε, γιά όλους τούς Καρδαμαίους.
Γι′ αυτό είμαστε ανοιχτοί σέ κάθε νέα ιδέα καί δημιουργική πρόταση.

2. Στό «πρόγραμμα» τών πρωτοβουλιών διαλόγου, τών παρεμβάσεων καί τών διεκδικήσεών μιας συμπεριλαμβάνονται τά  κοινωνικά- περιβαλλοντικά- οικονομικά προβλήματα  καί  κάθε πρόβλημα καί νέα ιδέα, που αφορούν στόν Καρδαμά.  Προέχουν τά συσσωρευμένα  καί  χρονίζοντα προβλήματα τού χωριού μας.

3. Η δράση μας θά στηρίζεται στις αρχές: 
*  ΕΡΕΥΝΑ τού προβλήματος- ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ
*  ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
*  ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΠΡΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
*  ΠΡΟΩΘΗΣΗ-ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΛΥΣΗΣ.
Σέ αυτή τήν πρωτοβουλία, που αναλαμβάνουμε, καλούμε νά συμμετέχουν όλοι.   Σέ αυτή τήν πρωτοβουλία έχουν θέση όλοι οι Καρδαμαίοι.

4. Στό πρόγραμμά  μας  περιλαμβάνονται:

*  Η δραστηριοποίηση όλων γιά τά σοβαρά προβλήματα τού Καρδαμά

Η υλοποίηση  ερευνών καί  μελετών  γιά  κάθε ΝΕΟ  Ή  ΠΑΛΑΙΟ  πρόβλημα  τού χωριού  μας, καθώς καί  γιά πλευρές καί  προβλήματα τής κοινωνικής καί οικονομικής ζωής στόν Καρδαμά, μέ τήν ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ συμπολιτών, που μπορούν νά βοηθήσουν σ’ αυτό.

*  Η προβολή, δημοσιοποίηση  καί  διεκδίκηση λύσεων γιά τά προβλήματα  τού χωριού  μας,
            -     διά πραγματοποιήσεως τακτικών Συσκέψεων καί  Συνελεύσεων
            -     διά τής παρεμβάσεώς μας στό Κοινοτικό Συμβούλιο, στό Δημοτικό
                  Συμβούλιο, στήν Νομαρχία, στήν Περιφέρεια, στήν Κυβέρνηση, δι’
                  εγγράφων πρός αρμοδίους καί διά παραστάσεων.
            -     δι’ αρθρογραφίας στήν «Καρδαμάς» καί  στόν  Ηλειακόν Τύπον

*  Η δρομολόγηση  καί  δυναμική διεκδίκηση άμεσης λύσης  γιά τά  κυριώτερα προβλήματα,  τά  οποία ταλανίζουν χρόνια τώρα τό χωριό μας, καί  συγκεκριμένως:

 *  Σχεδιασμός, Προγραμματισμός, Δράσεις, καί  Διεκδικήσεις Λύσεων:

                  Α.  ΓΙΑ  ΕΡΓΑ  ΠΝΟΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  καί  ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ  ΖΩΗΣ
           
        1)  Γιά τήν   λειτουργία τού Κοινοτικού Γραφείου Καρδαμά, μέ  επαναφορά τού  θεσμού τού Γραμματέως γιά παρουσία επί τουλάχιστον 3 φορές τήν Εβδομάδα καί μέ τήν ηλεκτρονικήν  διασύνδεση τής Κοινότητος μέ τό Δημαρχείον, πρός εξυπηρέτηση τών κατοίκων τού χωριού,

        2)  Γιά τήν   άμεση λύση τών χρονιζόντων προβλημάτων, τά οποία δέν απαιτούν σοβαρόν οικονομικό κόστος  (π.χ. : ονοματοδοσία καί  σήμανση οδών τού χωριού, σήμανση εισόδων καί εξόδων  προς  τόν Καρδαμά, ἀπό Πύργον, από Αμαλιάδα, από Παλούκι, από Πάτρα, καί  ἀαπό  τόν  Καρδαμά πρός αὐτές τίς κατευθύνσεις,  κ.λπ.)

        3)   Γιά  τήν κατασκευήν «Κάτω  Διάβασης» στά «Τρία Γεφύρια», που ταλανίζει τό χωριό μας εδώ καί  δεκαετίες, χωρίς μέχρι τώρα  νά «ιδρώνει τό αυτί» κανενός «τοπικού  παράγοντος»,
       4) Γιά τήν αποκατάσταση τής καταλληλότητος τού δικτύου υδρεύσεως καί  τού  «ποσίμου» ύδατος,  τό οποίον σήμερα είναι επικινδύνως ακατάλληλον,

        5)   Γιά τήν ολοκλήρωση τού Δικτύου  Ομβρίων Υδάτων σέ όλην τήν έκτασην τού οἰκισμού τού χωριού, καί  τήν οριστικήν απαλλαγήν του πό αὐθαίρετες, παράνομες καί  επικίνδυνες γιά τήν δημόσια  υγεία συνδέσεις μέ λυματογόνες εστίες ( κουζίνες, πλυντήρια, τουαλέττες οικιών,  κ.λπ.),

        6)  Γιά τήν Οικιστικήν Ανάπτυξη τού χωριού μας πρός Βορράν, μέ
                       α) τήν χάραξη, διάνοιξη καί  επέκταση  βασικών οδών, που νά συνδέουν τήν οδόν Καρδαμά-Αμαλιάδος μέ τόν οδόν: «Πάροδος Οδού Σιδηροδρόμου»  πρός «Μάρμαρα», καί 
                      β)  τήν τροποποίηση καί  επέκταση τού «Ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού» πρός Βορράν,

        7)  Γιά τήν  τροποποίηση καί  επέκταση τού «Ρυμοτομικού Σχεδίου οικισμού» τού  χωριού  καί  πρός άλλες  κατευθύνσεις, έπειτα από Μελέτη καί  Τεκμηρίωση,

        8)  Γιά τήν αποκατάσταση  τής λειτουργικότητος τών κεντρικών οδών ( Αμαλιάδος-Καρδαμά-Πύργου, καί  Ακλαδούρας ), οι οποίοι ευρίσκονται σέ κακήν κατάσταση βατότητος,  καί  γιά τήν συντήρηση, βελτίωση καί  επέκταση τού αγροτικού καί  λοιπού οδικού δικτύου  τού  χωριού  μας,

        9)  Γιά τήν Έρευνα-Μελέτη-Τεκμηρίωση καί  συντεταγμένη διεκδίκηση τής τροποποίησης τών ορίων τής γεωγραφικής καί  κτηματικής περιφερείας Καρδαμά, καί  επανόδου αυτών  στά παλαιότερα  δεδομένα, ώστε τό χωριό μας νά «αναπνεύσει» από τήν  γεωγραφικήν καί οικονομικήν «ασφυξία», εις τήν οποίαν έχει καταδικασθή από τήν «περίεργη καί  επεκτατική» πολιτική τών Αμαλιαδιτών «παραγόντων» εις βάρος τής Κοινότητός μας,  κατά τίς παρελθούσες δεκαετίες,

        10)  Γιά τήν προστασία τού υδροφόρου ορίζοντος  καί  τού ευρύτερου περιβάλλοντος τού Καρδαμαίϊκου Ποταμού, που, ημέρα μέ τήν ημέρα, τραυματίζεται καί  υποβαθμίζεται από τήν ρίψη εντός τού Ποταμού χιλίων ειδῶν απαισίων καί  επικινδύνων γιά τήν δημόσια υγεία λυμάτων(σκουπιδότοπος «Κονιδαίϊκα», ανεξέλεγκτα λύματα χοιροστασίων, ανεξέλεγκτα οικιακά λύματα, κ.λπ.), καί  κινδυνεύει μέ ολοσχερήν καταστροφήν από τό σχεδιαζόμενο  έγκλημα τής  δημιουργίας σκουπιδότου στήν   «Τριανταφυλλιά» ( πάνω καί  δίπλα στίς πηγές καί  στήν κοίτη τού Ποταμού(!) καί  πάνω στίς  προσφάτως αποκαλυφθείσες Μυκηναϊκές Αρχαιότητες!),
       11)  Γιά τήν αξιοποίηση τού Κτηρίου τού Σιδηροδρομικού Σταθμού Καρδαμά καί  τής περί αυτό έκτασης, η οποία καταπατάται αυθαιρέτως.
Τό Κτήριον τού Σταθμού καί  ο πέριξ χώρος είναι διαθέσιμοι, αφού, σέ σχετικόν αίτημα τού Μορφωτικού Συλλόγου, ο ΟΣΕ  ανταπεκρίθη θετικώς. Έτσι,  ο χώρος τού Σταθμού μπορεί νά καταστή ένας  εξαιρετικός ψυχαγωγικός χώρος τού χωριού μας, καί  τό Κτήριο τού Σταθμού μπορεί νά μετατραπή σέ ένα Κέντρο Πολιτισμού ( Λαογραφικό Μουσείο ή  «Στέκι νεολαίας», κ.λπ.)  

        
Β.        ΓΙΑ  ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ,
ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΝΕΟΛΑΙΑ.
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ  ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

12)  Ενθάρρυνση, ανάπτυξη καί  προβολή  Πολιτιστικών, Μορφωτικών, Εκπαιδευτικών καί  Αθλητικών δραστηριοτήτων, εν συνεργασία καί μέ άλλες κοινωνικές  οργανώσεις καί  θεσμικές Υπηρεσίες  τού Καρδαμά

13)    Καταγραφή καί  προβολή τής Ιστορίας τού Καρδαμά, μέ τήν συμμετοχήν καί  τήν συμβολήν τών συμπολιτών μας.

14)   Δημιουργία  καί  λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου  καί  Βιβλιοθήκης τού χωριού μας

15)  Ανάπτυξη τών κοινωνικών σχέσεων, καί  προώθηση ψυχαγωγικών πρωτοβουλιών.

16)   Καταγραφή  καί  κοινωνική στήριξη  τών οικονομικώς  αδυνατούντων  συνανθρώπων μας στό χωριό μας.

17)   Σύνδεση τής Κοινότητός μας μέ τό ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ τού Δήμου  (Κοινόχρηστο ασύρματο δίκτυο πρόσβασης στό ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ( ΙΝΤΕΡΝΕΤ))

18)   Δημιουργία  ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ  ΝΕΟΛΑΙΑΣ, μέ Βιβλιοθήκη, Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, Διαδίκτυο (ΙΝΤΕΡΝΕΤ).

19)   Στήριξη  τών νέων ανέργων τού χωριού μας, μέ τήν ανάληψη  πρωτοβουλιών γιά τήν επαγγελματική απασχόλησή τους καί  τήν πρόσληψή τους, μέ κριτήρια καθαρώς αντικειμενικά, χωρίς τήν διαμεσολάβηση  τής κοινωνικώς εγκληματικής  καί  απαξιωτικής  γιά τόν άνθρωπο μεθόδου τού «ρουσφετιού» καί  τής  αθέμιτης «μικροκομματικής»  συναλλαγής.

20)     Στήριξη τών αγροτών τού χωριού μας στά δίκαια  αιτήματά τους, γιά φθηνά εφόδια καί   μέσα παραγωγής ( λιπάσματα, φάρμακα, ΔΕΗ, κ.λπ.) καί  γιά τιμές αγροτικών προϊόντων, πού νά ικανοποιούν τίς στοιχειώδεις ανάγκες τής αγροτικής οικογένειας, αλλά καί  γιά τά άλλα αιτήματά τους, τά σχετικά μέ τήν ασφάλισή τους, τήν συνταξιοδότησή τους καί  τήν  υγειονομική τους περίθαλψη.

21)    Στήριξη τών Επαγγελματιών τού χωριού μας στά εκάστοτε προβαλλόμενα  δίκαια  αιτήματά τους, γιά τήν επιβίωση τής μικρομεσαίας καί  ατομικής ή οικογενειακής Ελληνικής επιχείρησης καί  τής τοπικής Ελληνικής επαγγελματικής δραστηριότητος.
              ---------------------------------------
Καρδαμάς, Σεπτέμβριος 2010
-Τό Δ.Σ. τού Μορφωτικού Συλλόγου Καρδαμά, «Κωστής Παλαμάς»
-Ο Εκδότης τής Εφημερίδος, «Καρδαμάς Εφημερίς τών Συζητήσεων»

( Ακολουθεί τό 5ον καί  τελευταίον  μέρος)

Δεν υπάρχουν σχόλια: