Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2013

Ἡ Ἑλλάς τοῦ ΟΧΙ ! ( 1940-44)Μορφωτικὸς καὶ Πολιτιστικὸς
      Σύλλογος Καρδαμᾶ          
« Κωστῆς  Παλαμᾶς »
Καρδαμᾶς, 25 Ὀκτ.  2013
Ἀριθ. Πρωτ. 10
ΠΡΟΣ 
 τοὺς κατοίκους  Καρδαμᾶ
Γραφεῖα: Παλαιὸν Δημοτικὸν Σχολεῖον Καρδαμᾶ
27200     Καρδαμᾶς  Ἠλείας
Τηλ.  Κινητὰ:  697-8197763, 697-6148082
Ἠλεκτρον. Ταχυδρομεῖον: efkardamas@yahoo.gr
Ἡ Ἑλλὰς τοῦ ΟΧΙ (1940-44)

«Αἱ ἰταλικαὶ στρατιωτικαὶ δυνάμεις προσβάλλουσιν ἀπὸ τῆς 05:30 ὥρας τῆς σήμερον τὰ ἡμέτερα τμήματα προκαλύψεως τῆς Ἑλληνοαλβανικῆς Μεθορίου.    Αἱ ἡμέτεραι δυνάμεις ἀμύνονται τοῦ Πατρίου ἐδάφους.»
( Ἀνακοίνωση τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ Ἀθηνῶν, τὸ πρωΐ  τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940.     Ἐκφωνητής: Κώστας Σταυρόπουλος)

«Ἐδῶ, ἐλεύθεραι, ἀκόμα, Ἀθῆναι…
 Ἕλληνες!  Οἱ Γερμανοὶ εἰσβολεῖς εὑρίσκονται εἰς τὰ πρόθυρα τῶν Ἀθηνῶν. Ἀδέλφια! Κρατῆστε καλὰ μέσα στὴν ψυχή σας τὸ πνεῦμα τοῦ Μετώπου! Ὁ εἰσβολεύς εἰσέρχεται μὲ ὅλας τὰς προφυλάξεις εἰς τὴν έρημον πόλιν, μὲ τὰ κατάκλειστα σπίτια. Ἕλληνες!  Ψηλὰ τὶς καρδιὲς!  
ΠΡΟΣΟΧΗ!  Ὁ Ραδιοφωνικὸς Σταθμός Ἀθηνῶν, ὕστερα ἀπὸ λίγο, δὲν θὰ εἶναι Ἑλληνικὸς!  Θὰ εἶναι γερμανικὸς  καὶ θὰ μεταδίσει ψέμματα! Ἕλληνες!  Μὴν τὸν ἀκοῦτε! Ὁ πόλεμός μας συνεχίζεται, καὶ θὰ συνεχισθῆ μέχρι τῆς τελικῆς νίκης! 
ΖΗΤΩ  τὸ ΕΘΝΟΣ  ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ! » ( Ἀνακοίνωση τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ Ἀθηνῶν, τὸ πρωΐ  τῆς 27ης  Ἀπριλίου 1941. Ἐκφωνητής: Κώστας Σταυρόπουλος)

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  73ης  ΕΠΕΤΕΙΟΥ  τῆς  28ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Μήνυμα γιά τήν ἐθνικήν ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940

 Ἡ 28η Ὀκτωβρίου εἶναι ἡμέρα μνήμης γιὰ ολόκληρο τὸ Ἔθνος μας. Εἶναι ἡμέρα μνήμης τοῦ ἐνδόξου ἀγῶνα τῶν Ἓλλήνων γιὰ τὴν ὑπεράσπιση  τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς Ἐθνικῆς Ἀνεξαρτησίας.
Εἶναι ὅμως καὶ ἡμέρα  ἀπότισης φόρου τιμῆς πρὸς ὅλους τοὺς ἡρωϊκοὺς προγόνους μας, οἱ ὁποῖοι, μὲ πατριωτικὸ ἦθος καὶ μὲ ἀδάμαστο ψυχικὸ σθένος, ἀγωνίστηκαν ἡρωϊκά, θυσιάζοντας πολλοὶ καὶ τὴν ζωὴν τους, γιὰ μία Πατρίδα ἐλεύθερη καὶ ἀνεξάρτητη!
  Ἐμεῖς οἱ νεώτεροι, ποὺ δὲν ζήσαμε αὐτὲς τὶς τραγικὲς γιὰ τὴν Πατρίδα μας  καὶ ἡρωϊκὲς γιὰ τοὺς ἔνδοξους Ἕλληνες πολεμιστὲς τοῦ Ἀλβανικοῦ Ἔπους στιγμὲς, ἔχουμε χρέος νὰ τιμᾶμε μὲ ἐθνικὴν ὑπερηφάνεια  αὐτὴν τὴν ἡρωϊκὴν Ἐπέτειο τῆς Πατρίδος μας.   
  Οἱ μεγαλύτεροι, ποὺ ἔζησαν αὐτὲς τὶς συγκλονιστικὲς καὶ ἱστορικὲς γιὰ τὸν τόπον μας στιγμὲς, ἔχουν πολλὰ νὰ μᾶς εἰποῦν καὶ νὰ μᾶς διδάξουν!  
  Ἡ ὑπενθύμιση αὐτοῦ τοῦ ἐθνικοῦ  χρέους ὅλων μας  εἶναι δραματικὰ  ἐπίκαιρη στὶς μέρες μας. Εἶναι δραματικὰ ἐπίκαιρη, γιατὶ, σήμερα, ποὺ ἡ ἀνεξαρτησία τῆς  Πατρίδας μας ἀπειλεῖται σοβαρὰ γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ, καλούμεθα οἱ Ἕλληνες νὰ συνεχίσουμε μὲ ἑνότητα καὶ ἀποφασιστικότητα τὸν πατριωτικὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας καὶ τῆς ἐθνικῆς μας ἀξιοπρέπειας, ἀπέναντι σὲ κάθε ξένη ἐπιβουλὴ. Τὸ παράδειγμα τῶν ἡρωϊκῶν Ἑλλήνων πολεμιστῶν στὰ βουνὰ τῆς Ἀλβανίας τὸ 1940, ἐναντίον τῶν Ἰταλῶν εἰσβολέων, ἀποτελεῖ τὸν φάρον-ὁδηγὸν μας σ’ αὐτόν τὸν σημερινὸν ἐπιβεβλημένον ἀγῶνα μας.
  Ἡ ἐφετεινὴ 73η ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 μᾶς καλεῖ νὰ συμμετάσχουμε  ὁλοψύχως στὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις, καὶ νὰ ἀποτίσουμε τὸν ἐλάχιστο φόρο τιμῆς στοὺς τιμημένους προγόνους μας.
  συλλογικὴ ἐθνικὴ μας συνείδηση, τόσο ἀπαραίτητη στὶς σημερινὲς στιγμὲς, τροφοδοτούμενη καὶ ἀπό τὸ ἔνδοξο Ἔπος τοῦ ’40, ἀποτελεῖ τὸ ἰσχυρώτερο ὅπλο μας στὸν σημερινὸν ἀγῶνα μας, ἐναντίον ὅσων ἐπιβουλεύονται τὴν ἐλευθερία μας, τὴν ἐθνικὴν μας ἀξιοπρέπεια καί τὴν ἀνεξαρτησία τῆς πατρίδος μας.
  Καλοῦμε τοὺς συμπολίτες μας, Καρδαμαίους,
      νὰ συμμετάσχουν στὸν γενικὸν σημαιοστολισμὸν  τῶν οἰκιῶν  τοῦ χωριοῦ μας, ἀπὸ τὴν  26 Ὀκτωβρίου μέχρι καὶ τὴν δύση τοῦ Ἡλίου τῆς  28ης Ὀκτωβρίου
*    νὰ παρακολουθήσουν τὴν Δοξολογία στὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγ. Ἰωάννου Καρδαμᾶ, τὴν  28 Ὀκτωβρίου, καὶ τὴν κατάθεση στεφάνων στὸ μνημεῖον τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτη
*  νὰ παρακολουθήσουν τὴν παρέλαση τῶν μαθητῶν τοῦ Δημοτικοῦ μας Σχολείου, μετά ἀπὸ τὸν ἐκκλησιαμὸν.
ΖΗΤΩ  Η  28η  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 !
 Τὸ Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου μας, μετὰ τὴν μαθητικὴν παρέλαση, θὰ δεξιωθῆ στὰ Γραφεῖα του τοὺς μικροὺς μαθητὲς, τοὺς Δασκάλους τους  καί ὅσους συμπολίτες μας προσέλθουν .-       
              
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ι.  Τό Διοκητικόν Συμβούλιον τοῦ Μορφωτικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Καρδαμᾶ «Κωστῆς Παλαμᾶς» εὐχαρίστως ἀνακοινώνει πρός τούς συμπολίτες μας Καρδαμαίους, ὅτι τό Ἔργο τῆς Ἀποκατάστασης  τοῦ Ἱστορικοῦ Κτηρίου τοῦ Παλαιοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Καρδαμᾶ, καί ἤδη Γραφείων τοῦ Συλλόγου μας, εὑρίσκεται εἰς τό στάδιον τῆς ἀποπερατώσεως.

   Μέ τήν οἰκονομική στήριξη καί βοήθεια τῶν συμπολιτῶν μας, Καρδαμαίων, φέρουμε εἰς πέρας ἕνα ἐξαιρετικό  Πολιτιστικόν καί Λαογραφικόν  ἔργο, τό ὁποῖον τιμᾶ τό χωριό μας καί τούς Καρδαμαίους.
Ἤδη, ἐκτελοῦνται οἱ τελευταῖες ἐργασίες στό κτήριο, καί σέ λίγες ἡμέρες ὁ χῶρος θά παραδοθῆ πρός τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Συλλόγου, ἕτοιμος  πρός χρήση ὁλόκληρος ( Βιβλιοθήγκη, Λαογραφικόν Μουσεῖον, Χῶρος Ἐκδηλώσεων ).
  Προτρέπουμε τούς συμπολίτες μας, νά ἐπισκεφθοῦν τόν χῶρον, προκειμένου νά ἰδοῦν ἀπό κοντά τό ἐξαιρετικόν ἔργο τῆς ἀναπαλαίωσης τοῦ  Ἱστορικοῦ Κτηρίου!  Θά  συγκινηθοῦν! 

Τό Δ.Σ.  τοῦ Συλλόγου, προκειμένου νά ἐξασφαλισθοῦν οἱ οἰκονομικοί πόροι γιά τήν  ἐκτέλεση τῶν τελευταίων ἐργασιῶν, θέτει σέ κυκλοφορία  ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΝ ΑΓΟΡΑ, μέ ΔΩΡΑ:
1) Ἕνα Κινητό τηλέφωνοι ΝΟΚΙΑ  112  Dual Sim  White ( Κάμερα, Web, κ.λπ)
2) Μία Φωτογραφική Μηχανή  Samsung Digital Camera EC- ES95 Black
3) Τό Ἐξαιρετικό Βιβλίο- Ντοκουμέντο καί ταυτοχρόνως ΕΚΔΟΤΙΚΟ  ΓΕΓΟΝΟΣ  τῶν τελευταίων 180  ἐτῶν: « Ἰωάννης Καποδίστριας, Ὁ Ἅγιος τῆς Πολιτικῆς» ,  τοῦ Ἰωάννη Κορνηλάκη
 Ἡ κλήρωση θά πραγματοποιηθῆ τήν ΚΥΡΙΑΚΗΝ, 29 Δεκεμβρίου 2013 ( ἀντί τῆς 28ης Ὀκτωβρίου- ΑΝΑΒΟΛΗ), εἰς τόν χῶρον τοῦ Καφενείου τοῦ Ὀρφέα.
ΤΙΜΗ  ἑκάστου Λαχνοῦ:  2 € ( τούς προμηθεύεσθε ἀπό τά μέλη τοῦ Δ.Σ.  τοῦ Συλλόγου)

* ΣΤΗΡΙΞΤΕ  τό Πολιτιστικό Ἔργο τοῦ Συλλόγου!   Ἀγωνίζεται γιά τό Χωριό μας καί γιά τούς Ἀνθρώπους του!
  • Ἐπισκεφθεῖτε τό Ἱστορικό κτήριο τοῦ Συλλόγου, γιά νά ἰδεῖτε τό Ἐξαιρετικόν Ἔργο τῆς ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ τοῦ Παλαιοῦ μας Δημοτικοῦ Σχολείου, τοῦ Ἱστορικοῦ Μνημείου τοῦ Χωριοῦ μας!    Τοῦ  Χώρου, ὅπου κατοικοῦν οἱ μνῆμες  ΟΛΩΝ  ΤΩΝ  Καρδαμαίων! 
                                                              Μὲ ἐκτίμηση, τό Δ.Σ.  Τοῦ Συλλόγου
  Πρόεδρος              Ὁ Ἀντιπρόεδρος                   Γραμματεύς                  Ταμίας               Τό Μέλος
Λιβαθηνός Ἄγγ.       Χασαλεύρης  Διον.         Ἀγγελόπουλος  Ἀνδρ.  Μητσόπουλος Γεώρ.  Μαυρίας  Χαράλ.
.............................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ, γράφετε ΠΑΝΤΟΤΕ Ελληνικά! *** Όχι μέ Λατινικούς χαρακτήρες!